HRİSTİYAN FORUM
İsa Mesih'in Soyu İncil'de yanlış mı yazıldı?
HRİSTİYAN FORUM > > Hristiyan Forum > İncil

İsa Mesih'in Soyu İncil'de yanlış mı yazıldı?

Bu konu 4964 kez okundu, 5 kez cevaplandıKornelyus
(İptal edilmiş üyelik (ban veya istek üzerine iptal))
- -

İsa Mesih'in Soyu (Matta 1:1-17)

Yeni Antlaşma'yı okumaya başlayan biri, bunun neden sıkıcı bir soy ağacıyla başladığını merak edebilir. Bunun önemli olmadığı sonucuna varıp isimlerin bulunduğu kısmı atlayarak diğer bölümleri okumaya başlayabilir.

Ne var ki, soy ağacı son derece önemlidir. Sonradan meydana gelecek olan olayların temelini atar. İsa'nın, Davut'un torunu olarak kraliyet soyundan geldiği açıklanmadan, O'nun İsrail'in Kralı Mesih olduğunu kanıtlamak mümkün değildir. Matta, hikâyesine başlanması gereken yerden başlar: İsa'nın dünyadaki babası Yusuf aracılığıyla Davut'un tahtının yasal mirasçısı olduğunu gösteren belgeleri gözler önüne serer.

Buradaki soy, İsa'nın İsrail Kralı olarak yasal soyunu dikkatle açıklar; Luka'daki soy ise O'nun Davut'un Oğlu olarak doğrudan doğruya onun soyundan geldiğini gösterir. Matta'daki soy Davut'tan sonra kral olan oğlu Süleyman gibi kraliyet soyunu izler; Luka'daki soy ise Davut'un diğer oğlu Natan aracılığıyla devam eden kan soyunu izler. Bu soy oğul olarak evlat edinildiği Yusuf'la sonuçlanır; Luka 3'teki soyun ise İsa'nın gerçek Oğul olduğu Meryem'in atalarını göstermesi mümkündür.

Bin yıl önce Tanrı, Davut'la sonsuza kadar sürecek bir krallık ve yöneticilik vaadi içeren koşulsuz bir antlaşma yapmıştı. Bu şimdi Mesih'te gerçekleşiyor: Meryem vasıtasıyla Davut'un zürriyetindendir; Yusuf vasıtasıyla da Davut'un tahtının yasal mirasçısıdır. Ebediyen yaşadığından krallığı da sonsuzdur ve Davut'un büyük Oğlu olarak sonsuza kadar hüküm sürecektir. İsa, İsrail tahtına talebini iki öğeyle kişiliğinde birleştirmiştir: Yasal ve doğrudan doğruya geldiği soydan. Yaşadığı için de başka hiç kimse hak talep edemeyecektir.

1:1-15 İbrahim oğlu, Davut oğlu İsa Mesih'in soyuyla ilgili kayıt İfadesi Tekvin 5:1'deki, "Âdem zürriyetlerinin kitabı budur" ifadesine benzemektedir. Tekvin ilk Adem'i, Matta ise son Adem'i tanıtır. İlk Adem ilk ve fiziksel yaratılışın başıydı. Mesih ise son Âdem olarak yeni ya da ruhsal yaratılışın Başıdır.
Bu kitabın konusu İsa Mesih'tir. İsa ismi O'nu Yahve-Kurtarıcı olarak, Mesih unvanı ise O'nu uzun süredir beklenen İsrail'in Mesih'i ("meshedilmiş" ya da "kutsanmış" olan) olarak gösterir. Davut Oğlu unvanı ise Eski Antlaşma'daki Kurtarıcı ve Kral rollerini birleştirir. İbrahim Oğlu unvanı Rabbimizi, İbrani halkının ilk atasına verilen bütün vaatleri gerçekleştiren olarak gösterir.

Soy, tarihsel olarak üç bölüme ayrılır: İbrahim'den Yeşay'a, Davut'tan Yoşiya'ya ve Yekanya'dan Yusuf a. İlk bölüm Davut'a kadar olan dönemi; ikincisi krallık dönemini; üçüncüsü ise sürgündeki kraliyet soyunun kayıtlarını içerir (MÖ 586 ve daha sonrası).

Bu kayıtta birçok ilginç özellik vardır. Örneğin, ilk paragrafta dört kadından bahsedilir: Tamar, Rahab, Rut ve Batşeba (Uriya'nın karısı). Doğuda soy kayıtlarında kadınların ismine nadiren rastlandığından, bu kadınların ilave edilmiş olması şaşırtıcıdır; bunlardan ikisi fahişeydi (Tamar ve Rahab), biri zina işlemişti (Batşeba) ve ikisi İsrailli değildi (Rahab ve Rut). Matta Kitabının girişinde bulunmaları belki de Mesih'in gelişinin günahkârlara getireceği kurtuluşa, Yahudi olmayanlara getireceği lütfa ve O'nda cinsiyet ve ırkçılık engelinin kalkacağına dair İnce bir imadır.

Kral Yekonya isminden söz edilmiş olması oldukça ilginçtir. Yeremya 22:30'da Tanrı bu adamı lanetlemiştir: "RAB şöyle diyor: 'Bu adamı çocuksuz, ömrünce başarılı olmayacak biri olarak yazın. Çünkü soyundan gelen hiç kimse başarılı olmayacak, soyundan gelen hiç kimse Davut'un tahtında oturamayacak, Yahuda'da bir daha krallık etmeyecek.'" Eğer İsa Yusuf un gerçek oğlu olmuş olsaydı, bu lanetin altında kalmış olacaktı. Bununla beraber, Davut'un tahtına hak kazanabilmek için Yusuf un yasal oğlu olması gerekiyordu. Sorun bakireden doğum mucizesiyle çözümlendi: İsa Yusuf vasıtasıyla tahtın yasal varisiydi. Meryem vasıtasıyla da gerçek Davut Oğlu idi. Yekonya'nın üstündeki lanet, Yekonya soyundan olmayan Meryem'i ve çocuklarını etkilemedi.

1:16 Grekçe'deki "ondan" ("Meryem" yoktur) sözcüğünün tekil ve dişil olması İsa'nın, Yusuf'tan değil, yalnızca Meryem'den doğduğunu gösteriyor. Fakat bu ilginç soy niteliklerine ek olarak sunuşta zorluk yarattığı da anımsanmalıdır.

1:17 Matta her üç bölümdeki on dört soya ilişkin duruma ilgiyle yaklaşır. Bununla beraber bazı belirli isimlerin listesinde olmadığını Eski Antlaşma'dan biliyoruz. Örneğin, Yoram'la Uziya (8. ayet) arasında Ahazya, Yehoaş (Yoaş) ve Amatsya kral olarak hüküm sürmüştür (2Kr.8-14; 2Ta.21-25).
Matta ve Luka'daki soylar Şaltiyel ve Zerubabel gibi İki ismi üst üste getirir (Mat. 1:12,13; Luk.3:27). Meryem ve Yusuf un soylarının bu adamlarla birleşip sonradan ayrılmaları ilginçtir. Her iki kitabın Ezra 3:2'deki kaydı izleyerek Zerubabel'in Şalteyel'in oğlu olduğunu söylemesine rağmen 1. Tarihler 3:19'da Pedayal'ın oğlu olduğunun yazılması sorun yaratır.

Üçüncü sorun ise Matta'nın, Davut'tan İsa'ya kadar yirmi yedi kuşak saymasına karşın, Luka'nın kırk iki kuşak saymasıdır. Müjde yaylalarının değişik soy ağacı taslağı çizmelerine rağmen, kuşak sayımında böyle bir farklılığın olması tuhaftır. Bu sorunlara ve görünen zıtlıklara karşı Kutsal Kitap öğrencisinin tutumu ne olmalıdır? İlk olarak, temel noktamız Kutsal Kitap'ın Tanrı'nın esinlenmiş sözü olmasıdır. Bu nedenle yanlışlık olamaz. İkincisi ise sonsuz olmasıdır ve Tanrı'nın sonsuzluğunu göstermesidir. Sözün temel gerçeklerini anlayabiliriz, ama hiçbir zaman içindekileri tam olarak kavrayamayız.

Buna göre sorunlara yaklaşımımız bizi, Kutsal Kitap'ın hata yapabileceğin¬den çok sorunun bilgi eksikliğinden kaynaklandığı sonucuna götürür. Kutsal Kitap sorunları bunlara yanıt bulabilmek amacıyla daha çok araştırma yapmak için bizi kamçılamalıdır. "Tanrı'yı gizli tuttuğu şeyler için, krallarıysa açığa çıkardıkları için yüceltiriz" (Sül.25:2).

Tarihçilerin titiz araştırmaları ve arkeologların kazıları Kutsal Kitap'taki ifadelerin yanlış olduğunu gösterememiştir. Bize sorun ve zıtlık olarak görünen her şeyin anlaşılabilir bir açıklaması vardır ve bu açıklamalar ruhsal önem ve faydalarla doludur.

İsa Mesih'in Soyu (Luka 3:23-28)


Luka İsa’nın halka yönelik görevini açıklamaya geçmeden önce kısa bir ara vererek İsa’nın soyunu anlatıyor. Eğer İsa aynı zamanda tam ve gerçek anlamda bir insansa, o zaman O'nun soyunun ta Adem'e kadar uzanması gerekir. İsa'nın soy kütüğünün açıklanması O'nun Adem'in soyundan geldiğini gösterir. Luka'nın, İsa'nın Meryem'in soyundaki atalarını anlattığına inanılır. 23'üncü ayete dikkat edilecek olursa, orada İsa'nın Yusuf un oğlu olduğu değil, oğlu olarak bilindiği söylenmektedir. Eğer bu görüş doğruysa, o zaman 23'üncü ayette geçen Eli, Meryem'in babası, aynı zamanda Yusuf un da kayınbabası olmaktadır.

Uzmanlar bunu genellikle, Rab'bin Meryem aracılığıyla olan nesillerinin anlatılışı olduğunu kabul ederler. Buna gerekçe olarak da şunları gösterirler:
1) Çünkü Yusuf un aile kütüğü Matta kitapçığında incelenmektedir (Mat. 1:2-16).

2) Luka kitapçığının ilk bölümlerinde Meryem, Yusuf tan daha fazla görünmektedir. Oysa durum Matta kitapçığında bunun tam tersidir.

3) Yahudilerin soy kütüklerinin yazılmasında kadın isimlerinin kullanılması pek yaygın bir uygulama değildi. Burada Meryem'in adının geçmeyişi bu nedenle olabilir.

4) Matta l:16'da Meryem'in nişanlısı Yusuf'un, Yakup'un öz oğlu olduğu açık bir şekilde bildirilmektedir. Oysa Luka kitapçığında Yusuf un Eli'nin öz oğlu olduğu değil, sadece oğlu olduğu söylenmektedir. Buradaki oğul, pek tabii damat anlamında kullanılmış olabilir.

5) Orijinal dildeki belirli artikel eki (harfi tarif; Grekçe: tou) burada soy kütüğünde, biri hariç, adı geçen her ismin önünde kullanılmaktadır. Bu artikelin kullanılmamış olduğu tek isim Yusuf tur. Soy kütüğündeki bu tek farklılık, Yusuf'un Meryem'le evli olduğu için dışarıda tutulmuş olabileceğini göstermektedir.
Bu soy kütüğünü ayrıntılarıyla incelemeye gerek olmadığı halde, buradaki önemli bir iki noktaya değinmekte yarar vardır:
1) Buradaki liste, Meryem'in, kral Davut'un oğlu Natan'ın soyundan geldiğini göstermektedir (3:31). İsa, Matta kitapçığında, Davut'un tahtı üzerindeki yasal haklarını Süleyman aracılığıyla miras almıştır.

Rab İsa, Yusuf un yasal oğlu olarak, Tanrı'nın Davut'la, hükümranlığının hiç son bulmayacağına İlişkin yapmış olduğu antlaşmada üzerine düşen görevi yerine getirmiştir. Öte yandan İsa, Tanrı'nın Yehonya üzerine koyduğu lanetin altına girmedikçe Yusuf un oğlu olmayacaktı. Bu lanete göre, kötü kral Yehonya'nın soyundan gelecek olanlar bereketli olmayacaklardı (Yer.22:30).

Meryem'in Oğlu olarak İsa, Tanrı'nın Davut'la yaptığı antlaşmanın diğer bir yönünü, yani Davut'a, soyundan olanın sonsuza dek tahtı üzerinde oturacağına dair verilen sözü yerine getiriyordu. Ayrıca Natan aracılığıyla Davut'un soyundan olarak Yehonya üzerindeki lanete uğramadı.

2) Adem burada Tanrı Oğlu olarak tanımlanıyor (38. ayet). Bu tanımlama, Adem'in sadece Tanrı tarafından yaratılmış olduğunu göstermek için kullanılmıştır.

3) Mesih'in soy şeridinin Rab İsa ile son bulmuş olduğu burada açıkça görülüyor. Bu nedenle başka hiçbir kimse Davut'un tahtının yasal mirasçısı olduğu iddiasında bulunamaz!


- -
 #1.  ✍ 2006-10-17, 18:54

evangelion
(Ziyaretçi)
- -

Eğer bu yazı bir kitaptan alıntı ise belirtmeniz iyi olur...

- -
 #2.  ✍ 2006-10-17, 21:41

Kornelyus
(İptal edilmiş üyelik (ban veya istek üzerine iptal))
- -

Gönderdikten sonra unuttuğumu farkettim. Hatırlatmanız için teşekkür ederim.
Alıntıda bulunduğum kitap William MacDonald'ın Kutsal Kitap Yorumu / Yen Antlaşma Serisi 1'dendir.
Kutsal Kitap Yorumu / Yeni Antlaşma Serisi 1 (Ciltli)

Fiyat: 20.00YTL
Kutsal Kitap Yorumu / Yeni Antlaşma Serisi 1 (William MacDonald) Yeni Antlaşma'nın Matta bölümünden Yuhanna bölümüne kadar olan kısmın yorumunu içeren 1. cilt yaşamın her kesitindeki insanlar için yazılmıştır. Günlük kullanım için yeterli derecede anlaşılır olduğu gibi, ileri düzeydeki öğrenciler, vaizler, öğretmenler, müjdeciler ve yazarlar için de kapsamlı bir kaynakçadır. Yorum kitabının en güçlü unsurlarından biri soğuk ve teknik bir dil kullanmamasıdır. Okuru, ibadetlerle ilgili derin düşüncelerle birlikte İsa Mesih'in kimliğine ve etkinliğine yöneltir. Yazar zor anlaşılan metinleri geçiştirmek yerine bunlarla açıkça yüzleşir. Tartışmalı konularda kendi görüşünü savunur, ama olgun ve güvenilir imanlıların yorumlarına da yer verir. Bu serinin amacı, dileyenleri Kutsal Kitap'ı kişisel, sistemli ve ardışık bir incelemeye yöneltmek ve bunun için yüreklendirmektir. 1. cilt, 575 sayfa, 16x23 cm (Ciltli).

- -
 #3.  ✍ 2006-10-17, 23:01

Kornelyus
(İptal edilmiş üyelik (ban veya istek üzerine iptal))
- -

30. [s. 134] "İsa'nın dedesi Yakup mu Heli mi?"

Yakup, Meryem'in kocası Yusuf'un babasıydı. Meryem'den de Mesih denilen İsa doğdu.(Matta 1:16)
İsa'nın kendisi görevine başladığı zaman otuz yaşlarındaydı. Yusuf'un oğlu olarak biliniyordu. Yusuf da Eli oğlu, (Luka 3:23)

Burada Sayın Yüksel sadece Sayın Deedat'ın daha önce cevapladığımız iddialarını tekrarlamaktadır (Bkz II. Bölüm, s. 102-103). İsa'nın üvey babası Yusuf'un babası Yakup'tu. Yusuf'un kayınpederi ise Heli'ydi. Edip Yüksel'in iddia ettiğine göre Hristiyanlar bu iki soy listesinin tutarsızlığını gizlemeye çalışmaktadırlar. Böyle bir amaç söz konusu olamaz. Karşılaştırılınca besbelli ki bu iki liste birbirlerinden çok farklıdırlar. Yani ikisi aynı kişinin soyu olamaz. Yukarıda söylediğimiz gibi Matta'da İsa'nın üvey babası olan Yusuf'un soyu verilmektedir. Luka'da ise İsa'nın annesi Meryem'inki verilmektedir. Ama Yahudiler arasında kadınların isimleri soy listelerinde genellikle bulunmadığı için Luka'da Yusuf Meryem'in yerini tutuyor. Bunu ispatlamak için aşağıdaki noktalara başvurabiliriz:

1.İsa'nın doğumuyla ilgili olaylar Matta'da Yusuf'un açısından ama Luka'da Meryem'in açısından anlatılmaktadır. (Bkz. Matta 1-2 ve Luka 1-2). Örneğin İsa'nın bakire Meryem'den doğacağını bildiren meleğin Yusuf'a görünmesi Matta'da bulunurken, Meryem'e daha önceki görünmesini Luka'da buluyoruz (Matta 1:18-25; Luka 1:26-38). Buna göre Meryem'in soyunu zaten Luka'da bulmayı beklerdik.
2.Luka'da, her ne kadar Yusuf'un ismi bulunuyorsa da yine de İsa'nın onun oğlu olmadığı vurgulanmaktadır "Yusuf'un oğlu olarak biliniyordu" (Luka 3:23).
3.Luka 1:32 ve 69'da Meryem'in de Davut'un soyundan olduğu ima ediliyor.
4.Oğlu sözcüğü sık sık değişik anlam taşıyabilir. Örneğin: İsa için "İbrahim oğlu, Davut oğlu" (Matta 1:1), Âdem için "Tanrı oğlu" denilir (Luka 3:38). Ayrıca belli ki bu listelerde birçok kuşak bilerek atlanmaktadır, yani "oğul" sözcüğü "torun" anlamını da taşır. Buna göre "Heli oğlu" derken "Heli'nin damadı" anlamında olmasına şaşmamalıyız.
5.Bu son nokta Luka'nın asıl Grekçe metninde de doğrulanmaktadır. Şöyle ki, listedeki her isimden önce belirtili tanıtıcı olan "tou" sözcüğü bulunmaktadır. Ancak Yusuf'tan önce yoktur! Anlaşılan buradaki ilişkide bir fark vardır.
6.Bir başka kaynakta kanıt bulunmaktadır. Yahudilerin "Talmud" diye bilinen yorum kitabında, İsa'nın annesi Meryem'den söz ederken "Heli'nin kızı olan Meryem" olarak söz etmektedir (Bkz. Haghigha 77.4).
Sonuçta Luka'daki listenin Meryem'in soyuna verdiği yorumu her açıdan uygun ve mantıklıdır.

31. "Unutulan nesil?"

Yekonya, Babil'deki sürgünlükten sonra doğan Şaltiyel'in babası; Şaltiyel ise Zerubabel'in babasıydı. Zerubabel, Abihud'un babası; Abihud, Elyakim'in babası; Elyakim de Azor'un babasıydı. Azor, Sadok'un babası; Sadok, Ahim'in babası; Ahim ise Elihud'un babasıydı. Elihud, Elazar'ın babası; Elazar, Matan'ın babası; Matan da Yakub'un babasıydı. Yakup, Meryem'in kocası Yusuf'un babasıydı. Meryem'den de Mesih denilen İsa doğdu.
(Matta 1:12-16)
Buna göre, İbrahim'den Davud'a kadar toplam ondört kuşak, Davut'tan Babil'e sürgünlüğe kadar ondört kuşak ve Babil'e sürgünlükten Mesih'e kadar da ondört kuşak geçti.(Matta 1:17)

Yüksel, "Babil sürgününden Mesih'e kadarki sürede 14 nesil geçtiğini belirten Matta on üç nesil saymaktadır" diyor. Bu sorunun cevabı çok basit değildir. Matta 1:17 ile ilgili aşağıdaki iki noktaya dikkat etmemiz gerek.

"Buna göre, (a) İbrahim'den Davud'a kadar toplam ondört kuşak, (b) Davut'tan Babil'e sürgünlüğe kadar ondört kuşak ve (c) Babil'e sürgünlükten Mesih'e kadar da ondört kuşak geçti." (Matta 1:17)
1) Matta, üç ayrı kuşak grubunun ayrımını yaparken Davut'u birinci ve ikinci gruplara (a, b) dahil ediyor. Bu nedenle ikinci kuşak grubunun başında Süleyman değil, Davut yer alıyor (Bkz. aşağıdaki şema).
2) Matta ikinci kuşak grubunu (b) sayarken bir kişiye (yani Yekonya'ya) kadar değil sürgünlüğe kadar saymaktadır. "Davut'tan Babil'e sürgünlüğe kadar ondört kuşak". Aynı şekilde üçüncü kuşak grubunu (c) sayarken sürgünlüğü dahil ederek saymaktadır: "Babil'e sürgünlükten Mesih'e kadar da ondört kuşak geçti." Ayet 11'de Yoşiya'nın ismi sürgünlüğün başlangıcı ile ilgili olarak gösteriliyor. Yekonya'nın ismi ise, ayet 12'de sürgünlüğün sonu ile ilgilidir.
Bu nedenle Matta, nesillerin sayımını aşağıdaki tablo şeklinde yapmaktadır:

"İbrahim'den
Davud'a kadar toplam ondört kuşak"
"Davut'tan
Babil'e sürgünlüğe kadar ondört kuşak"
"Babil'e sürgünlükten Mesih'e kadar da ondört kuşak"
1
İbrahim
1
Davut
1
(Yekonya )
Sürgünlük


2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
İshak
Yakup
Yahuda
Peres
Hesron
Ram
Aminadab
Nahşon
Salmon
Boaz
Obed
Yeşay
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Süleyman
Rehavam
Abiya
Asa
Yehoşafat
Yoram
Uziya
Yotam
Ahaz
Hizkiya
Manaşe
Amon
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Şaltiyel
Zerubabel
Abihud
Elyakim
Azor
Sadok
Ahim
Elihud
Elazar
Matan
Yakup
Yusuf


14
Davut
14
Sürgünlük
(Yoşiya )
14
Mesih İsa
Özet olarak söz konusu olan ayeti şöyle anlamamız gerek: İbrahim'den Davut'a kadar toplam ondört kuşak sayılır. Davut'tan (Babil'deki sürgünlük zamanında doğan Yekonya'nın babası olan) Yoşiya'ya kadar ondört kuşak sayılır. (Babil'deki sürgünlük zamanından sonra doğan Şaltiyel'in babası olan) Yekonya'dan Mesih'e kadar ondört kuşak sayılır. Yani herhangi bir tutarsızlık yoktur.Hristiyan.net Kaynak: KİTAP >> Evet Kitabı Mukaddes Tanrı Sözü’dür! (Lütfi Ekinci)

- -
 #4.  ✍ 2006-10-18, 01:44

umutlu
(Özel üye)
- -

Bugün, sadece birkaç saat önce kendi kendime bir İncil çalışması başlattım. Matta'dan başladım. Soyları alt alta yazdığımda on üç soy olduğunu gördüm. Üzerinde uzun süre kafa yordum ama anlayamamıştım. Sonra bilgisayarın başına geçtim ve yazınızı okudum. Sorumun yanıtını da böylelikle almış oldum. Gerçekten de bir tutarsızlık olmadığı ortaya çıkmış oldu. Çok teşekkürler. Rab sizi bereketlesin.

- -
 #5.  ✍ 2009-02-09, 17:55

S A D M İ N
(☩Admin (FACEBOOK TWITTER))
- -

Soru: İsa’nın Matta ve Luka’daki soyağaçları neden birbirinden bu kadar farklı? Eğer İsa ‘günah işleyemez’ olsaydı, denenmesinin ne anlamı vardı?

Yanıt: İsa’nın soyağacı, Matta 1 ve Luka 3:23-38’de olmak üzere Kutsal Kitap’ın iki yerinde verilmiştir: Matta soyağacını İsa’dan İbrahim’e kadar izler. Luka soyağacını İsa’dan Adem’e kadar izler. Ancak Matta ve Luka’nın gerçekten de tamamen farklı soyağaçlarını izlediklerine inanmak için iyi nedenler vardır. Örneğin Matta, Yusuf’un babasını Yakup olarak verdiği halde (Matta 1:16), Luka Yusuf’un babasını Eli olarak verir (Luka 3:23). Matta soyağacını Davut’un oğlu Süleyman aracılığıyla izler (Matta 1:6), Luka ise soyağacını Davut’un oğlu Natan aracılığıyla izler (Luka 3:31). Hatta Davut ile İsa arasında iki soyağacında da görülen isimler sadece Şealtiel ve Zerubbabil’dir (Matta 1:12; Luka 3:27).

Bazıları bu farklılıklara Kutsal Kitap’ta hatalar olduğunun kanıtı olarak işaret ederler. Ancak Yahudiler özellikle de soyağaçları konusunda çok titiz kayıt tutarlardı. Matta ve Luka’nın aynı soy için iki tane tamamen farklı soyağacı oluşturması düşünülemeyecek bir şeydir. Yine, Davut’tan İsa’ya kadar soyağaçları tamamen farklıdır. Şealtiel ve Zerubbabil’den söz eden ayetler bile büyük bir olasılıkla aynı isme sahip olan farklı bireylerden bahsetmektedir. Matta, Şealtiel’in babasının Yehoyakin olarak, Luka ise Şealtiel’in babasını Neri olarak verir. Şealtiel ismindeki bir adamın, bu isimlerde ünlü kişiler olduğundan, oğlunun ismini Zerubbabil koyması normaldir (bkz. Ezra ve Nehemya kitapları).

Bir başka açıklama da, Matta’nın esas soyağacını izlediği, Luka’nın ise “erkek kardeşin dul eşiyle evlenme” durumlarını da hesaba kattığıdır. Bir adam hiç oğlu olmadan ölürse, adamın erkek kardeşinin onun karısıyla evlenip adamın ismini taşıyacak bir oğul sahibi olması gelenekti. Böyle bir şey mümkün olabileceği halde, bunun doğru olabilmesi ve her nesildeki isim farklılıklarının açıklanabilmesi için, Davut’tan İsa’ya kadar olan her nesilde “erkek kardeşin dul eşiyle evlenme” durumunun gerçekleşmesi gerekirdi. Böyle da hiç olası bir şey değildir.

Bu kavramlar göz önünde bulundurularak, muhafazakâr Kutsal Kitap bilginlerinin çoğu, Luka’nın Meryem’in soyağacını ve Matta’nın da Yusuf’un soyağacını kaydettiğini varsayar. Matta, İsa’nın yasal babası olan Yusuf’un soyunu Davut oğlu Süleyman aracılığıyla izler. Luka ise, İsa’yla kan bağı olan Meryem’in soyağacını Davut’un oğlu Natan aracılığıyla izler. Grekçe’de “damat” anlamına gelen bir sözcük yoktu ve Yusuf, Eli’nin kızı Meryem’le evlenmesi aracılığıyla Eli’nin oğlu sayılırdı. Her iki soyağacına göre de İsa, Davut’un soyundan gelmektedir ve bu yüzden de Mesih olmaya uygundur. Bir soyağacını annenin tarafından izlemek sıra dışı bir şeydir ancak bakireden doğmak da öyledir. Luka’nın açıklaması, İsa’nın “Yusuf’un oğlu olduğu sanıldığı”dır (Luka 3:23).

- -
 #6.  ✍ 2012-03-25, 10:12

ÜYE DEĞİLSENİZ, HEMEN ÜYE OLUN!

Kullanıcı adı:


Şifre:


Şifre (tekrar):


Email adresiniz:
(Forum sistemi size bir hoşgeldiniz emaili gönderecektir. Eğer geçersiz bir email kullanırsanız, üyeliğiniz bir süre sonra kendiliğinden askıya alınacaktır. Lütfen "@hotmail.com" email adreslerini kayıtta kullanmayınız)


Email adresiniz (tekrar): 
ÜYE İSENİZ, GİRİŞ YAPINIZ:

Kullanıcı adınız:


Şifreniz:Şifrenizi mi unuttunuz?
youtube: İncil filmini, azizlerin yaşamları filmlerini ve Hristiyanlık'la alakalı videolarımızı izleyin! youtube kanalımızdan izleyin
twitter: Forumdaki son mesajları, twitter hesaplarımız aracılığıyla takip edin!
facebook: Forumdaki son mesajları, facebook sayfalarımız aracılığıyla takip edin!


SİTE İÇİ ARAMA MOTORU

Hristiyanlık hakkında merak ettiğiniz şeyi aşağıdaki kutucuğa yazarak sitemiz içinde arayın!Tevrat, Zebur, İncil (hristiyan kutsal kitapları) içinde kelime arama

Tevrat & Zebur İncil


Benzer konular:
hristiyan.net: Hristiyanlık nedir? Hristiyan kime denir? Hıristiyanlık inancı nasıldır?
hristiyanolmak.com: Nasıl Hristiyan olunur?Hristiyan olmak istiyorum diyenler neleri yapmalılar?
incil.biz: İncil nedir? Kaç tane İncil vardır? İncil'de neler yazar?
rabisamesih.net: İsa Mesih kimdir? İsa Mesih, Tanrı mı, insan mı, yoksa her ikisi de mi? İsa Mesih neler anlattı?
hristiyangazete.com: Türkçe, İngilizce, Yunanca - Hristiyan ve Hristiyan olmayan - Türkiye ve dünyadan haberler, basın özetleri takibi ve günlük email bültenlerine abonelik...
v B u l l e t i n ® J e l s o f t - E n t e r p r i s e s L t d . - Copyright ©2000 - 2017,