HRİSTİYAN FORUM
Sahte İncillerin listesi
HRİSTİYAN FORUM > > Hristiyan Forum > İncil

Sahte İncillerin listesi

Bu konu 1634 kez okundu, 1 kez cevaplandıViper
(Özel üye)
- -

Merhaba.

Dünya üzerinde bilinen kaç tane sahte İncil var? Barnabas İncili bende var. Onun dışında sitede Thomas İncili ve Yahuda İncili'yle ilgili bilgiler var ama onları henüz okumadım (onları okumak için bilinen bir kaynak varmı?). Ama bazı insanlar 20'nin üzerinde bilinen sahte İncil olduğunu söylüyor ama herhangi bir bilgiye ulaşamadım onlarla ilgili(Tabii Satanic Bible tarzı kitaplar bunlara dahil değil, İncil'i taklit eden kitaplardan bahsediyorum.). Bileniniz varsa söyleyebilir mi? Teşekkürler.

- -
 #1.  ✍ 2014-09-01, 02:38

Marc Madrigal
(KİLİSE PASTÖRÜ (Bu bilginin doğruluğu site yönetimi tarafından onaylanmıştır))
- -

Bu konuda size "Apologia" Kitabını öneririm (http://www.idef...YUT7SWGKGBGUJX)

KİTAPTAN ALINTI:

3. Onlarca İncil mi var? Apokrifler

Apokrif (‘apocrypha’) sözcüğü “gizli” demektir ve Grekçe’den Latince’ye yapılan bir uyarlamadan gelmektedir. Günümüzde kazandığı anlam itibarıyla, bu terimi ‘resmi olmayan’ yazılar anlamında değerlendirebiliriz. Çünkü İncil ile ilgili olarak kanona girmeyen veya gayri meşru ilan edilen, kimi zaman kilisenin bir geleneğini sürdüren, kimi zamansa gnostikler gibi sapkın tarikatların görüşlerini yayan kitapları isimlendirmek için kullanılır. Diğer taraftan “Barnaba İncili” veya “Kutsal Meryem’in Doğuşu” gibi kilise tarihinin ilk yüzyıllarına ait olmayıp daha çok Ortaçağ’da düzenlenen kitaplar apokrif kategorisine bile girmemektedirler.

Böylece araştırmamızın bu 5. cildinin son konusu, yukarıda belirtmiş olduğumuz gibi, oldukça yanlış bilinen ve yanlış anlamalara konu edilen apokrifler konusudur. Doğal olarak, eleştirmenimiz bu konudan da kendisine pay çıkarmaya çalışarak şunları yazar:

[Bu noktaya kadar olan bilimsel araştırma İ.S. 55 ile 110 döneminde ve takip eden on yıllarda 4 İncillerin yanı sıra, başka hikâye kitapları yazıldığına işaret etmektedir. Tıpkı Pavlos’un mektuplarının kiliseden kiliseye dolaştırıldığı gibi, kiliseden kiliseye dolaştırılan bu İncillerin sayısı net rakamlarla tespit edilememektedir. Fakat, Pavlos ve takipçilerinin Mısır’dan İtalya’ya, Anadolu’dan Suriye’ye kadar uzanan geniş bir coğrafyada yüzlerle sayılan kiliseler kurmuş olduklarını göz önüne alır ve Kudüs Mesîhîler cemaatinin de kendi sahalarındaki etkinliklerini ilave edersek, o dönemde mevcut İncil versiyonlarının en az onlarca olması gerektiği ortaya çıkar. Kökeni Kudüs Mesîhîler cemaatine isnat edilen bazı İnciller çağımıza kadar gelmiştir, bu çerçevede örneğin: Barnabas’ın İncili, Nasıralıların İncili ve Ebonitlerin İncili, Kudüs Mesîhîler cemaati ile ilintilendirilmektedir.
İçinde Pavlos’un aleyhinde beyanlar olan ve Pavlos’un iki yüzlü bir tahrifatçı olduğunu, İsa´nın İncil’ini deforme ettiğini ilan eden bu İncilleri, Pavlosçu Kilise meşruiyetine tehdit olarak algıladığından “apo*krif” ilan etmiştir. Her ne kadar bu İncillerin şu anki haliyle % 100 otantik oldukları sağduyu ile iddia edilemezse de, içlerinde hakikatin mesajını içerdikleri de inkâr edilemez.
Ayrıca, tarihte cemaate okunması yasaklanan ve bazı metinleri Mısır’ın Nag Hammadi bölgesindeki arkeolojik araştırmalar neticesi bulunan aşağıdaki apokrif İnciller vardır.
1) Andrew’nun İncil’i 2) Andrew’nun İşleri 3) Barnabas İncil’i 4) Mesîh’in mektubu 5) Ebionitlerin İncil’i 6) İbranilere göre İncil 7) Ya*kub’un kitabı 8) Yuhanna’nın İşleri 9) Havariler’in İşleri 10) Stefan’ın esinlemesi 11) Thomas’ın İşleri 12) Thomas’ın İncil’i 13) Matta’nın ismi altındaki kitaplar 14) Nasıralılara göre İncil vb.]

Aslında şaşırtıcı olup eleştirmenimizin dediklerinin tam aksi olan şey, İ.S. 55-100 yılları döneminde birbirinden bağımsız olan bu çok sayıdaki kiliseler arasında 4 Müjde’den daha fazla İnciller’in ortaya çıkmamış olduğu gerçeğidir. Ne tarihi belgelerde, ne havarisel babaların yazılarında, ne Hıristiyanlığı eleştiren pagan yazarların eserlerinde, ne bunlara cevap veren apolojistlerin çalışmalarında, ne de kilise babalarının kanon üzerine açıkladıkları görüşlerinde 1.yy. dönemine ait başka hiçbir İncil metninin izine rastlanmamaktadır! Origen’in (3. yy.) dediği gibi: «Kilise’nin elinde dört Müjde vardır, sapkınların elindeyse birçok apokrif var*dır…» Yani [kiliselerde dolaşan ‘İnciller’in net rakamı] dörttür ve hep dört Müjde olmuştur!

Diğer taraftan eleştirmenimizin alıştığımız [bazı İnciller… İçinde Pav*los’un aleyhinde beyanlar olan ve Pavlos’un ikiyüzlü bir tahrifatçı olduğu] gibi bilim kurgu kabilinden iddialarını aşağıda ele alacağız. Ama önce, bazı temel bilgiler edinmek gerekmektedir.

Konu hakkında uzman olmayan kişiler apokriflerin varlığını duyduklarında, tıpkı eleştirmenimizin dediği gibi [% 100 otantik oldukları sağduyu ile iddia edilemezse de, içlerinde hakikatin mesajını içerdikleri]ni düşüneceklerdir. [Hakikatin mesajını içerdikleri] deyişi, kanonik İncil’in müjdeleriyle çelişen, onlarda gizlenmeye çalışılan bazı gizemli bilgilerin var olabileceğini akla getirir. Ama böyle düşünenler hayal kırıklığına uğrayacaklar. Bazı konuları gizemli ve abartılı bir şekilde sundukları doğrudur, ama genel olarak temel ve tarihi gerçeklerde kanonik İncil’in müjdeleriyle mutabıktırlar. Bu bağlamda hakikatler içerdikleri doğrudur; çünkü hepsinde Mesih İsa’yı, Meryem Ana’dan doğarak beden alan Tanrı’nın Sözü-Oğlu, vaazları ve mucizeleri ile insanlara Tanrı’nın merhametini ulaştıran Rab, günahlara karşılık kurban ölümü ve ölümden dirilişiyle herkese cenneti takdim eden Kurtarıcı olarak sunmaktadırlar. Bununla birlikte, yukarıda defalarca dikkate aldığımız ve hatta eleştirmenimizin [İ.S. 55 ile 110 dönemin]i [takip eden on yıllarda…] sözleriyle belirttiği gibi, apokrifler İncil’den sonraki döneme ait eserlerdir. Buna göre:

Apokrif kitaplar ve yansıttıkları tarihsel ortam havarisel dönemin sonrasına aittir;
Kurtuluş mesajından ziyade kahramanları (Havariler’i, iyileşenleri, vs.) yüceltirler;
Birçok yapay detaylar üzerine odaklanıp asıl İncil’in akıcılığından yoksundurlar;
Mucize anlatılarında görgü tanıklığına dayanmayan efsanevi bir abartı söz konusudur;
Yunan taumaturglar uyarınca mucize mesaja değil, mesaj mucizeye hizmet eder; ve…
Sapkın gnostik görüşleri desteklemek için yazılanlar zamanla tam mitolojik bir hal almıştır.

Apokrifleri birkaç kategoriye göre sınıflandıralım, arkasında da bilinen apokriflerin tam bir listesini vermeye çalışıp en eski olanları inceleyelim.

Apokrif “İnciller” ve ilgili materyaller:
İsa’nın hayatını veya hayatının bir bölümünü ele alırlar. Bazen yalnız deyişler koleksiyonları şeklindedirler. Kilise babaları bazılarından bahseder veya alıntılar yapar. Bu bahisler ve alıntılar bazen bir konuyu aydınlatmak, bazen de apokriflerin sahte olduklarını vurgulamak içindir. Kimi apokrif İncil’lerden yalnız parçalar günümüze kadar muhafaza edilmiştir; bazılarından da başka eserlerde yalnız alıntılar kalmıştır. Apokriflerin içerdikleri bilgi ve deyişlerin bir kısmı da ka*nonik İncil’in Müjdeleri’nde bulunmaktadır; bir kısmı kanoniklerden alınıp geliştirilmiştir; bir kısmı da kendi kreasyonlarıdır.

Apokrif “İşler” anlatıları:
İncil’in “Elçilerin İşleri” bölümünü örnek alarak, İncil’de adı geçen kahramanların yaşam öyküleri ve dini hizmetleriyle ilgilenen yazılardır. Bu kahramanlara atfedilen “İşler” anlatılarından bir tanesi bile, Havariler’in yaşadıkları 1. yy.da yazılmamıştır. Yani 1. yy.dan sonra yazıldıklarına dair hiçbir uzmanın tereddüdü yoktur. Üstelik yazılış tarihleri 1. yy.dan uzaklaştıkça, daha da efsanevi bir hal kazanmaktadırlar.

Apokrif “Vahiyler”:
Yine İncil’deki kahramanların isimlerinden istifade ederek yazılan birçok apokrifin, belli başlı bir sapkın öğretiyi haklı çıkarmak için yazıldığı anlaşılmaktadır. Gnostikler, İncil’in hadis-geleneğinin dışında bir ilahi ilhamla üstün bir bilgiye ulaşabildiklerine inandıklarından, özellikle “vahiy” (apocalypse-revelation) sıfatı alan yazılar bu türden*dir. “Vahiy” ismini alan apokrifler, İncil’deki “Vahiy” bölümü gibi, dünya ötesi ile ilgili bazı görüşlere odaklanmaktadırlar.

Diğer Yazılar
Yine mektuplar veya vaazlar şeklinde yazılan, yine ünlü bir Hıristiyan’ın (örn. Pavlus, Barnaba vb.) isminden yararlanan ve yine genellikle şahsi veya sapkın görüşleri kabul ettirmek için hazırlanan yazılar söz konusudur. Eleştirmenimizin, ‘başka birinin imzasını kullanarak’ anlamına gelen pseudonymous terimiyle İncil’in bazı bölümlerine ça*mur atmaya çalıştığını hatırlarsınız. Ancak asıl pseudonymous eserler, bu apokrifler sınıfına giren ve 2. yy.a ve sonrasına ait olan uydurma eserlerdir. Bunları, 1. Klement, Şehit İgnatius vb. gibi deutero*kanonik yazılarla karıştırmamak gerekir. Deuterokanonikler, ikinci nesil Hıristiyanlar tarafından yazılan ama İncil’e girmeyen özgün eserlerdir.

Eleştirmenimizin, yukarıdaki alıntısında saydığı apokriflerin sıra numarası parantez içinde kalın yazıyla gösterilerek ve de İ.S. 1. yy.dan 5. yy.a kadar olmak üzere uzmanların ileri sürdükleri en erken ve en geç yazılış tarihleri sağda belirtilerek, araştırmak isteyen okuyucuların asıl metinlerin İngilizce tercümelerini bulmalarını kolaylaştırmak amacıyla İngilizce adlarıyla bilinen kanon dışı Hıristiyan yazıları ve apokrifler aşağıdaki listede sunulmaktadır:

Apokrifler Listesi:
Apokrif “İnciller”
The Oxyrhynchus 1224 Gospel: 50-140
The Gospel of Thomas (12): 50-170
The Gospel of Peter: 70-160
The Secret Gospel of Mark: 70-160
The Egerton Gospel: 70-200
The Apocryphon (Secret Book) of James (7): 80-150
The Greek Gospel of the Egyptians: 80-150
The Gospel of the Hebrews (6): 80-150
The Gospel of the Ebionites (or Gospel of the Twelve?) (5, #8): 100-170
The Gospel of the Nazoreans (14, #8): 100-170
The Oxyrhynchus 840 Gospel: 110-160
The Traditions (or Gospel?) of Matthias: 110-160
The Gospel of Basilides: 120-140
The Apocryphon/Secret Gospel of John: 120-180
The Gospel of Mary; The Gospel of Mary of Bethany/or Magdalene: 120-180
The Gospel of the Savior: 120-180
The Gospel of the Nativity of Mary: 120-180
The Gospel of the Lord by Marcion and other writings: 130-140
The Gospel of Appelles (18): 2.yy.
The Coptic Gospel of the Egyptians (or The Holy Book of the Great Invisible Spirit): 2.yy.
The Gospel of Judas: 130-170
The (Protoevangelion/Infancy) Gospel of James: 140-170
The Infancy Gospel of Thomas: 140-170
The Gospel of Truth: 140-180
The Gospel of Pseudo-Matthew/Birth of Mary and Infancy of he Saviour (13): 150-200
The Gospel of Nicodemos (The Acts of Pilate): 150-200
The Gospel of Philip: 180-250
The Gospel of the Seventy or Gospel of Mani(cheans): 220-270
The Gospel of Gamaliel (or The Gospel of the Twelve?): 2-3.yy.
The Gospel of Bardesanes (154-222)/2-3.yy.
The Unknown Berlin Gospel (Gospel of the Saviour): 2-3.yy.
The Naassene Fragment: 2-3.yy.
The Gospel (Questions) of Bartholomew; Resurrection of Jesus Christ (according to Bartholomew): 3.yy.
The Gospel of the Four Heavenly Realms: 3.yy.
The Arabic Infancy Gospel (#21, 22): 6.yy.
The Gospel of Barnabas (3)/14-17.yy.

Apokrif “İşler” anlatıları
The Acts-Martyrdom of Peter: 150-200
The Acts of John (8): 150-200
The Acts of Paul: 150-200
The Acts (or Gospel) of Andrew (1, 2): 150-200
The Acts of Pilat (The Gospel of Nicodemus): 150-200
The Acts of Peter and the Twelve: 150-225
The Acts of Pilate: 150-400
The Acts of Paul and Thecla: 160
The Acts of Thomas (11): 200-225
The Acts and Martyrdom of Andrew: 3.yy.
The Acts of Andrew and Matthew: 3.yy.
The Acts of John the Theologian: 3.yy.
The Acts and Martyrdom of Matthew: 3.yy.
The Martyrdom of Matthew: 3.yy.
The Acts of Peter and Andrew: 3.yy.
The Consummation of Thomas: 3.yy.
The Acts of Peter and Paul: 3-4.yy.
The Home Going of Mary; The Falling asleep of the Mother of God; The Descent of Mary (#109): 3-4.yy.
The Acts of Xanthippe, Polyxena, and Rebecca: 3-4.yy.
The Acts of Barnabas: 3-5.yy.
The Acts of Philip: 3-5.yy.
The Life of John the Baptist: 390
The Acts of St. Luke: 4.yy.
The Teaching of Addai (Thaddeus): 399-430
The Acts of Simon and Jude: 4-5.yy.
The Acts of St. Mark: 4-5.yy.
The Acts of St. Timothy: 425
The History of Joseph the Carpenter: 5.yy.
The Acts of St. Bartholomew: 5.yy.
The Acts of St. Timothy: 5-7.yy.

Apokrif “Vahiyler”
The Apocalypse of Peter: 100-150
The Gnostic Apocalypse of Peter: 100-200
The (Second) Apocalypse of James: 120-180
The Coptic Rev. or Vision of Paul: 150-300
The (First) Apocalypse of James: 180-250
The Second Apocalypse of James: 2-3.yy.
The Apocalypse of Paul: 2-4.yy.
The Coptic Apocalypse of Peter: 200-300
The Revelation of John the Theologian: 3.yy.
The Revelation of Stephen (10): 4-5.yy.
The Apocalypse of Thomas: 4-5.yy.
The Apocalypse of the Virgin (or Apocalypse of Paul): 4-5.yy.

Diğer Yazılar
The Sophia of Jesus Christ (Eugnostos the Blessed): 50-200
The Christian Sibyllines: 80-250
Trimorphic Protennoia: 120-180
The Secret Book of James: 100-150
The Preaching of Peter (Kerygma Petri): 100-150
The Dialogue of the Savior: 120-180
The Ophite Diagrams: 130-160
Ptolemi: Commentary on the Gospel of John Prologue: 140-160
Ptolemi: Letter to Flora: 140-160
Theodotus: The Excerpta Ex Theodoto: 150-180
Heracleon: Commentary on the Gospel of John: 150-180
The Epistula Apostolorum (?): 140-150
The Ephiphanes: On Righteousness: 150-200
The Book of Thomas the Contender: 150-225
The Report of Pilate to the Emperor: 2-3.yy.
The Letter of Peter to Philip: 170-220
The Kerygmata Petrou (Proclamation of Peter): 180-220
The Testamentum Domini Nostri Jesu: 2-5.yy.
The Pistis Sophia: 3.yy.
The Epistles of Jesus Christ and Abgarus, King of Edessa (4): 3.yy.
The Epistle to the Laodiceans: 3-4.yy.
The Teachings of Addeus the Apostle: 3-4.yy.
The Falling Asleep of the Holy Mother of God (#54): 3-4.yy.
The Canons of the Apostles (?): 4.yy.
The Apostolic Constitutions (?): 4.yy.
Pseudo-Epistle of St. Peter to St. James the Less: 4.yy.
Pseudo-Correspondence of St. Paul and Seneca: 4.yy.
Pseudo-Epistles of the Blessed Virgin: 4, 5, ? yy.

- -
 #2.  ✍ 2015-02-10, 17:02

ÜYE DEĞİLSENİZ, HEMEN ÜYE OLUN!

Kullanıcı adı:


Şifre:


Şifre (tekrar):


Email adresiniz:
(Forum sistemi size bir hoşgeldiniz emaili gönderecektir. Eğer geçersiz bir email kullanırsanız, üyeliğiniz bir süre sonra kendiliğinden askıya alınacaktır. Lütfen "@hotmail.com" email adreslerini kayıtta kullanmayınız)


Email adresiniz (tekrar): 
ÜYE İSENİZ, GİRİŞ YAPINIZ:

Kullanıcı adınız:


Şifreniz:Şifrenizi mi unuttunuz?
youtube: İncil filmini, azizlerin yaşamları filmlerini ve Hristiyanlık'la alakalı videolarımızı izleyin! youtube kanalımızdan izleyin
twitter: Forumdaki son mesajları, twitter hesaplarımız aracılığıyla takip edin!
facebook: Forumdaki son mesajları, facebook sayfalarımız aracılığıyla takip edin!


SİTE İÇİ ARAMA MOTORU

Hristiyanlık hakkında merak ettiğiniz şeyi aşağıdaki kutucuğa yazarak sitemiz içinde arayın!Tevrat, Zebur, İncil (hristiyan kutsal kitapları) içinde kelime arama

Tevrat & Zebur İncil


Benzer konular:
hristiyan.net: Hristiyanlık nedir? Hristiyan kime denir? Hıristiyanlık inancı nasıldır?
hristiyanolmak.com: Nasıl Hristiyan olunur?Hristiyan olmak istiyorum diyenler neleri yapmalılar?
incil.biz: İncil nedir? Kaç tane İncil vardır? İncil'de neler yazar?
rabisamesih.net: İsa Mesih kimdir? İsa Mesih, Tanrı mı, insan mı, yoksa her ikisi de mi? İsa Mesih neler anlattı?
hristiyangazete.com: Türkçe, İngilizce, Yunanca - Hristiyan ve Hristiyan olmayan - Türkiye ve dünyadan haberler, basın özetleri takibi ve günlük email bültenlerine abonelik...
v B u l l e t i n ® J e l s o f t - E n t e r p r i s e s L t d . - Copyright ©2000 - 2017,