107 Soruda Hristiyanlık - Westminster Kısa Kateşizmi (1647)

Solus Christus 

Moderatör
S1. İnsanın başlıca amacı nedir?
C1.
İnsanın başlıca amacı, Tanrı’yı yüceltmek ve O’ndan sonsuza dek zevk almaktır.

S2. Tanrı’dan gelen hangi otorite, O’nu nasıl yücelteceğimize ve O’ndan nasıl zevk alacağımıza bizleri yönlendirir?
C2.
Tanrı’yı yüceltmek ve O’ndan zevk almak için tek otorite, Eski ve Yeni Antlaşma’dan oluşan ve Tanrı’nın Sözü olan Kutsal Kitap’tır.

S3. Kutsal Kitap başlıca neyi öğretir?
C3.
Kutsal Kitap başlıca, insanların Tanrı’yla ilgili neye inanmaları gerektiğini ve Tanrı’nın insanlardan neler istediğini öğretir.

S4. Tanrı Nedir?
C4.
Tanrı; varlığı, bilgisi, gücü, kutsallığı, adaleti, iyiliği ve gerçekliği değişmeyen, sınırsız ve sonsuz olan bir Ruh’tur.

S5. Birden fazla Tanrı var mıdır?
C5.
Diri ve gerçek olan tek bir Tanrı vardır.

S6. Tek Tanrı’da kaç Kişi vardır?
C6.
Tek Tanrı’da üç Kişi –Baba, Oğul ve Kutsal Ruh– vardır. Bu Üçü, özde aynı, güç ve görkemde eşit tek bir Tanrı’dır.

S7. Tanrı’nın hükümleri nelerdir?
C7.
Tanrı’nın hükümleri, tüm olup bitenleri Kendi yüceliği için, iradesinin amacı uyarınca önceden belirlediği sonsuz tasarısıdır.

S8. Tanrı hükümlerini nasıl gerçekleştirir?
C8.
Tanrı hükümlerini yaratılış ve sağlayışıyla gerçekleştirir.

S9. Yaratılış nedir?
C9.
Yaratılış, Tanrı’nın her şeyi güçlü sözüyle hiçlikten altı günde ve hepsini de çok iyi olarak yaratmasıdır.

S10. Tanrı insanı nasıl yaratmıştır?
C10.
Tanrı insanı, Kendi benzeyişinde ve bilgide, doğru ve kutsal, erkek ve kadın olarak, bütün yaratılışa hükmetmesi için yaratmıştır.

S11. Tanrı’nın sağlayışı nedir?
C11.
Tanrı’nın sağlayaşı her yaratılanı ve her eylemi tamanen kutsal, hikmetli ve güçlü bir şekilde koruması ve yönetmesidir.

S12. Tanrı’nın sağlayışı, yarattığı insana nasıl özel bir sağlayış sunmuştu?
C12.
Tanrı her şeyi yarattıktan sonra insanla yaşam antlaşması yapmıştır; antlaşmanın koşulu olarak insandan mükemmel itaat istemiştir; Tanrı insana iyiyi ve kötüyü bilme ağacının meyvesinden yemesini yasaklamış, aksi halde öleceğini söylemiştir.

S13. İlk anne-babamız yaratıldıkları durumda kaldılar mı?
C13.
İlk anne-babamız özgür iradelerine bırakılmış olarak, Tanrı’ya karşı günah işlediler ve yaratıldıkları konumdan düştüler.

S14. Günah nedir?
C14.
Günah, Tanrı’nın yasasına itaat etmemek ya da ona uymamaktır.

S15. İlk anne-babamızın yaratıldıkları konumdan düşmelerine neden olan günah neydi?
C15.
İlk anne-babamızın yaratıldıkları konumdan düşmelerine neden olan günah, yasak meyveyi yemeleriydi.

S16. Adem’in ilk günahında bütün insanlık düştü mü?
C16.
Antlaşma yalnız Adem için değil, soyundan gelen bütün herkes için de yapıldığından, bütün insanlık Adem’in ilk günahında onda günah işledi ve onunla birlikte düştü.

S17. Düşüş, insanı hangi konuma getirdi?
C17.
Düşüş, insanı günahlılık ve bozulmuşluk konumuna getirdi.

S18. İnsanın içine düşmüş olduğu günahlılık konumu nedir?
C18.
İnsanın içine düşmüş olduğu günahlılık konumu iki yönlüdür. İlki, Adem’in ilk günahının suçluluğu, orjinal doğruluğunun yok olması ve bütün doğasının bozulmasını içeren orijinal günahtır; ikincisi, orijinal günahtan kaynaklanan diğer bütün günahkar eylemlerdir.

S19. İnsanın düşmüş olduğu durumun vahimliği nedir?
C19.
Düşüşlerinden ötürü tüm insanlık Tanrı’yla olan paydaşlıklarını kaybetti, Tanrı’nın öfkesini ve lanetini üzerlerine aldı. Bu nedenle bu yaşamın bütün kederlerine, ölümün kendisine ve cehennemin acılarına sonsuza dek maruz kalırlar.

S20. Tanrı, bütün insanlığı günahlılık ve bozulmuşluk konumunda yok olmaya terk etti mi?
C20.
Yalnızca Kendi iyi arzusundan ötürü sonsuzluktan beri Tanrı, kimilerini sonsuz yaşam için seçti. Onları günahtan ve bozulmuşluktan, lütuf antlaşmasıyla özgür kıldı ve bir Kurtarıcı aracılığıyla onlara kurtuluş sağladı.

S21. Tanrı’nın seçilmişlerinin Kurtarıcısı kimdir?
C21.
Tanrı’nın seçilmişlerinin tek kurtarıcısı, beden alan, Tanrı’nın edebi Oğlu Rab İsa Mesih’tir. İki ayrı doğada, fakat tek kişide sonsuza dek Tanrı ve insan olarak kalacaktır.

S22. Tanrı’nın Oğlu Mesih nasıl beden aldı?
C22.
Tanrı’nın Oğlu Mesih gerçek bir insan bedeni ve ruhu alarak insan olmuştur. Kutsal Ruh’un gücüyle Bakire Meryem’in rahminde oluşmuş; fakat günahsız doğmuştur.

S23. Mesih Kurtarıcımız olarak hangi görevleri yerine getirmektedir?
C23.
Mesih Kurtarıcımız olarak, hem alçaltılmasında hem de yüceltilmesinde bir peygamber rahip ve kraldır.

S24. Mesih’in peygamberlik görevi nedir?
C24.
Bir peygamber olarak Mesih, kurtuluşumuz için Sözü ve Ruhu aracılığıyla bizlere Tanrı’nın iradesini açıklar.

S25. Mesih’in rahiplik görevi nedir?
C25.
Bir rahip olarak Mesih, ilahi adaleti tatmin etmek ve bizleri Tanrı’yla barıştırmak için kendisini bir kez kurban olarak sunmuştur ve sürekli olarak bizim için aracılık etmektedir.

S26. Mesih’in krallık görevi nedir?
C26.
Bir kral olarak Mesih, bizleri otoritesi altına getirir, bize hükmeder ve bizleri korur; bütün düşmanlarımızı zapteder ve fetheder.

S27. Mesih nasıl alçaltıldı?
C27.
Mesih, bir insan olarak fakir bir ailede doğarak; yasaya, bu yaşamın kederlerine, Tanrı’nın öfkesine, çarmıhta ölümün lanetine maruz kalarak; gömülerek ve bir süreliğine ölümün gücü altında kalarak alçaltıldı.

S28. Mesih nasıl yüceltildi?
C28.
Mesih, üçüncü gün ölümden dirilerek, göğe alınarak, Baba’nın sağında oturarak ve son günde dünyayı yargılamak üzere gelecek olmasıyla yüceltildi.

S29. Mesih’in satın almış olduğu kurtuluşa nasıl ortak ediliriz?
C29.
Mesih’in satın almış olduğu kurtuluşa, Kutsal Ruh’un etkili bir biçimde bize bu kurtuluşu uygulamasıyla ortak ediliriz.

S30. Kutsal Ruh, Mesih’in satın almış olduğu kurtuluşu bize nasıl uygular?
C30.
Kutsal Ruh, Mesih’in satın almış olduğu kurtuluşu bizde iman üreterek ve böylece etkin çağrımızda bizi Mesih’le birleştirerek uygular.

S31. Etkin çağrı nedir?
C31.
Etkin çağrı, bizleri günahkar ve umutsuz olduğumuza ikna eden, zihinlerimizi Mesih’in bilgisinde aydınlatan, iradelerimizi yenileyen Tanrı’nın Ruhu’nun işidir. Bizleri müjdede karşılık sunulan İsa Mesih’i almaya böyle ikna eder ve alabilmemizi sağlar.

S32. Etkin bir biçimde çağrılanlar, bu yaşamda hangi yararlardan pay alırlar?
C32.
Etkin bir biçimde çağrılanlar bu yaşamda aklanma, evlatlığa alınma, kutsallaşma ve bunlara eşlik eden veya bunlardan kaynaklanan yararlardan pay alırlar.

S33. Aklanma nedir?
C33.
Aklanma, Tanrı’nın bütün günahlarımızı bağışladığı ve bizi gözünde doğru saydığı Tanrı’nın karşılıksız lütfunun işidir. Mesih’in doğruluğunu bize sayar ve aklanma yalnız ve yalnızca imanla alınır.

S34. Evlatlığa alınma nedir?
C34.
Evlatlığa alınma, Tanrı’ya ait olmanın haklarına ve ayrıcalıklarına sahip olarak oğulları ve kızları olduğumuz Tanrı’nın karşılıksız lütfunun işidir.

S35. Kutsallaşma nedir?
C35.
Kutsallaşma, bir bütün olarak Tanrı’nın benzeyeşinde yenilendiğimiz, ölüme daha ve daha fazla ölü ve doğruluğa daha ve daha fazla diri olduğumuz Tanrı’nın karşılıksız lütfunun işidir.

S36. Bu yaşamda aklanma, evlatlığa alınma ve kutsallaşmaya eşlik eden veya bunlardan kaynaklanan diğer yaralar nelerdir?
C36.
Bu yaşamda aklanma, evlatlığa alınma ve kutsallaşmaya eşlik eden veya bunlardan kaynaklanan yararlar: Tanrı’nın sevgisinin, vicdani esenliğin, Kutsal Ruh’ta sevincin, yaşamlarımızın sonuna dek lütufla büyüyeceğimizin ve dayanacağımızın güvencesidir.

S37. İmanlılar öldüklerinde Mesih’ten ne gibi yararlar alır?
C37.
İmanlılar öldüklerinde, ruhları kusursuz bir şekilde kutsal kılınır ve hemen yüceliğe erişirler. Hala Mesih’le bir olan bedenleri diriliş gününe dek mezarda dinlenir.

S38. İmanlılar dirilişte Mesih’ten ne gibi yararlar alır?
C38.
Dirilişte imanlılar, yüceliğe yükseltildikten sonra, açıkça kabul edilecek ve yargı günü suçsuz sayılacaklar ve sonsuza dek Tanrı’dan tamamen zevk almakla tamamen bereketleneceklerdir.

S39. Tanrı, insandan ne istemektedir?
C39.
Tanrı, insandaan açıklamış olduğu gibi iradesine itaat etmesini istemektedir.

S40. Tanrı’nın insana itaat etmesi için ilk açıkladığı kural neydi?
C40.
Tanrı’nın insana itaat etmesi için açıkladığı ilk kural, ahlaksal yasaydı.

S41. Ahlaksal yasa nerede özetlenmektedir?
C41.
Ahlaksal yasa, on emirde özetlenmektedir.

S42. On Emrin özeti nedir?
C42.
On Emrin özeti, Tanrımız Rab’bi bütün yüreğimizle, bütün ruhumuzla, bütün gücümüzle, bütün aklımızla sevmek ve komşumuzu kendimiz gibi sevmektir.

S43. On Emrin önsözü nedir?
C43.
On Emrin önsözü şudur: “Seni Mısır’dan, köle olduğun topraktan çıkaran Tanrın RAB Benim.”

S44. On Emrin önsözü bize ne öğretiyor?
C44.
On Emrin önsözü bize, Tanrı Rab, Tanrımız ve Kurtarıcımız olduğundan O’nun buyruklarını yerine getirmemiz gerektiğini öğretiyor.

S45. İlk Emir nedir?
C45.
İlk Emir, “Önümde benden başka tanrın olamayacak”tır.

S46. İlk Emirde ne istenmektedir?
C46.
İlk Emirde, Tanrı’yı tek gerçek Tanrı ve Tanrımız olarak bilip tanımamız ve buna uygun olarak O’na tapınmamız ve O’nu yüceltmemiz istenmektedir.

S47. İlk Emir neyi yasaklamaktadır?
C47.
İlk Emir, Tanrı’yı gerçek Tanrı ve Tanrımız olarak inkar etmeyi, O’na tapınmamayı ve O’nu yüceltmemeyi, ayrıca yalnızca Tanrı’nın layık olduğu tapınışı ve yüceliği herhangi birine veya bir şeye vermeyi yasaklamaktadır.

S48. İlk Emirdeki “önümde” sözüyle bizlere özellikle ne öğretiliyor?
C48.
İlk Emirdeki “önümde” sözüyle bizlere, her şeyi gören Tanrı’nın herhangi başka bir tanrıya sahip olma günahını gördüğü ve bundan tamamen hoşnutsuzluk duyduğu öğretiliyor.

S49. İkinci Emir nedir?
C49.
İkinci Emir, “Kendin için oyma put yapmayacaksın veya yukarıda göklerde veya aşağıda yeryüzünde hiçbir benzeyeşimi yapmayacaksın. Onlara eğilmeyeceksin ve onlara hizmet etmeyeceksin. Çünkü ben senin Tanrın Yahve kıskanç bir Tanrı’yım, babaların günahlarını oğullarda üçüncü dördüncü nesillerde arayan, benden nefret edenlerde arayan Tanrı’yım ve beni seven ve emirlerimi tutan binlercesine iyilik eden Tanrı’yım”dır.

S50. İkinci Emirde ne istenmektedir?
C50.
İkinci Emirde, bütün dinsel tapınma ve buyrukların Tanrı’nın sözünde belirttiği gibi kabul edilmesi, uygulanması, tamamen ve pak bir şekilde korunulması istenmektedir

S51. İkinci Emir neyi yasaklamaktadır?
C51.
İkinci Emir, Tanrı’ya tasvirlerle ya da Sözünde belirtilmemiş olan herhangi bir yolla tapınılmasını yasaklamaktadır.

S52. İkinci Emrin gerekçeleri nelerdir?
C52.
İkinci Emrin gerekçeleri, Tanrı’nın bizlere tamamen hükmettiği, bizlerin O’na ait olduğu ve kendisine doğru bir şekilde tapınılmasına olan isteğidir.

S53. Üçüncü Emir nedir?
C53.
Üçüncü Emir, “Tanrın RAB’bin adını boş yere anmayacaksın. Çünkü RAB, O’nun adını boş yere anan kişiyi cezasız bırakmayacak”tır.

S54. Üçüncü Emirde ne istenmektedir?
C54.
Üçüncü Emirde, Tanrı’nın isimlerinin, ünvanlarının, niteliklerinin, kurallarının, sözünün ve işlerinin kutsal ve saygılı bir şekilde anılması ve kullanılması istenmektedir.

S55. Üçüncü Emir neyi yasaklamaktadır?
C55.
Üçüncü Emir, Tanrı’nın Kendisini bildirmek üzere kullandığı herhangi bir şeyin kirletilmesini ya da kötüye kullanılmasını yasaklamaktadır.

S56. Üçüncü Emrin gerekçesi nedir?
C56.
Üçüncü Emrin gerekçesi, bu emri yerine getirmeyenler insanların vereceği cezadan kaçsalar da, Rab Tanrı’mız Kendi doğru yargısından kaçmalarına izin vermeyecektir.

S57. Dördüncü Emir nedir?
C57.
Dördüncü Emir, “Şabat gününü kutsal tutmak için hatırla. Altı gün çalışacaksın ve bütün işlerini yapacaksın. Yedinci gün Tanrın Yahve’ye şabattır. Sen ve oğlun ve kızın, erkek kölen ve kız kölen ve çiftlik hayvanların ve kapılarındaki senin yabancın hiçbir iş yapmayacaksın. Çünkü Yahve gökleri ve yeri, denizi ve içlerindeki her şeyi altı günde yarattı ve yedinci gün dinlendi. Bu sebeple Yahve Şabat gününü bereketledi ve kutsadı”dır.

S58. Dördüncü Emirde ne istenmektedir?
C58.
Dördüncü Emride, Tanrı’nın Sözü’nde belirlediği zamanları Tanrı için kutsal tutmamız, özelliklede her yedi günün bir tam gününü Tanrı’ya kutsal Şabat olarak tutmamız istenmektedir.

S59. Tanrı haftanın hangi gününü Şabat olarak belirlemiştir?
C59.
Dünyanın yaratılışından Mesih’in dirilişine kadar, Tanrı haftanın yedinci gününü Şabat olarak belirlemiştir. Mesih’in dirilişinden dünyanın sonuna dek haftanın ilk günü Hristiyan Şabatıdır.

S60. Şabat gününü nasıl kutsal tutarız?
C60.
Şabat gününü, diğer günlerde yapılması yasal olan dünyasal işlerden ve eğlencelerden bütün bir gün dinlenerek kutsal tutarız. Yapılması zorunlu ve merhamet işleri dışında zamanımızın tamamını Tanrı’ya topluluk ve kişisel(özel) olarak tapınmakla geçirmeliyiz.

S61. Dördüncü Emir neyi yasaklamaktadır?
C61.
Dördüncü Emir, yapmamız gerekeni yapmakta başarısız olmamızı veya dikkatsizce yapmamızı; ayrıca vaktin boş yere harcanmasıyla, yapılması günah olan şeylerin yapılmasıyla, dünyasal işler ve eğlencelerle ilgili gereksiz düşünceler, konuşmalar ve eylemlerle bu güne kutsal bir gün olarak yaklaşılmamasını yasaklamaktadır.

S62. Dördüncü Emrin gerekçeleri nelerdir?
C62.
Dördüncü Emrin gerekçeleri, Tanrı’nın kendi işlerimizi yapmamız için bizlere haftanın altı gününü vermesi, yedinci günün Kendisine ait olduğu, bir örnek sunması ve Şabat gününü bereketlemesi ve kutsamasıdır.

S63. Beşinci Emir nedir?
C63.
Beşinci Emir, “Anneni ve babanı onurlandır. Öyle ki Tanrın Yahve’nin sana vermekte olduğu diyarda günlerin uzun olsun”dur.

S64. Beşinci Emirde ne istenmektedir?
C64.
Beşinci Emirde, bizden üstte, aşağıda ya da bizimle eşit durumda olan diğer insanlara, bulundukları konumun ve onlarla ilişkilerimizin gerektirdiği gibi davranmamız ve saygı göstermemiz istenmektedir.

S65. Beşinci Emir neyi yasaklamaktadır?
C65.
Beşinci Emir, insanlara bulundukları konumun ve onlarla ilişkilerimizin gerektirdiği gibi davranmamayı ve saygısız olmayı yasaklamaktadır.

S66. Beşinci Emrin gerekçesi nedir?
C66.
Beşinci Emrin gerekçesi, bu emri tutan herkes için (Tanrı’nın yüceliğine hizmet edeceği ve kendi iyiliklerine yaradığı müddetçe) uzun yaşam ve refah vaadidir.

S67. Altıncı Emir nedir?
C67.
Altıncı Emir “Cinayet işlemeyeceksin”dir.

S68. Altncı Emirde ne istenmektedir?
C68.
Altıncı Emirde, kendi hayatımızı ve başkalarının hayatını korumak için yasal olan her gayreti göstermemiz istenmektedir.

S69. Altıncı Emir neyi yasakmaktadır?
C69.
Altıncı Emir, kendi hayatımıza ya da komşumuzun hayatına adil olmayan bir biçimde son vermemizi ya da buna yol açan herhangi bir şey yapmamızı yasaklamaktadır.

S70. Yedinci Emir nedir?
C70.
Yedinci Emir, “Zina etmeyeceksin”dir.

S71. Yedinci Emirde ne istenmektedir?
C71.
Yedinci Emirde, bizlerin ve diğer herkesin yürekte, sözde ve eylemde cinsel olarak pak kalması istenmektedir.

S72. Yedinci Emir neyi yasaklamaktadır?
C72.
Yedinci Emir, cinsel olarak pak olmayan herhangi bir şeyi düşünmemizi, konuşmamızı ve yapmamızı yasaklamaktadır.

S73. Sekizinci Emir nedir?
C73.
Sekizinci Emir “Çalmayacaksın”dır.

S74. Sekizinci Emirde ne istenmektedir?
C74.
Sekizinci Emirde, kendimiz ve başkalarının sahip oldukları ve maddi varlığını artırmada yasal yolları seçmemiz istenmektedir.

S75. Sekizinci Emir neyi yasaklamaktadır?
C75.
Sekizinci Emir, bizden veya komşumuzdan adil olmayan bir şekilde maddi varlığı ve kazancı olabilecek her şeyi yasaklar.

S76. Dokuzuncu Emir nedir?
C76.
Dokuzuncu Emir “Komşuna karşı sahte bir tanıklık etmeyeceksin”dir.

S77. Dokuzuncu Emirde ne istenmektedir?
C77.
Dokuzuncu Emirde, insanlar arasında gerçeğin desteklenmesini ve yayılmasını ve özellikle tanıklık ederken kendimizin ve komuşumuzun iyi isminin korunması istenmektedir.

S78. Dokuzuncu Emir neyi yasaklamaktadır?
C78.
Dokuzuncu Emir, gerçeğin yoluna çıkıp onu engelleyecek olan ya da bizim veya komşumuzun iyi ismine zarar verebilecek olan her şeyi yasaklamaktadır.

S79. Onuncu Emir nedir?
C79.
Onuncu Emir “Komşunun malına imrenyeceksin. Komşunun karısına, erkek kölesine ve kız kölesine, öküzüne veya eşeğine veya komşuna ait olan herhangi bir şeye imrenmeyeceksin”dir.

S80. Onuncu Emirde ne istenmektedir?
C80.
Onuncu Emirde, içinde bulunduğumuz konumdan tümüyle tatmin olmamız, komşumuza veya ona ait olan her şeye karşı doğru ve sevgi dolu bir tavır içinde olmamız istenmektedir.

S81. Onuncu Emir neyi yasaklamaktadır?
C81.
Onuncu Emir, kendi konumumuzla ilgili bütün hoşnutsuzluğu, komşumuzun iyi halinden ötürü kıskançlık duymayı yada üzülmeyi ve ona ait olan herhangi bir şeye karşı uygun olmayan her türlü davranış ve isteği yasaklamaktadır.

S82. Herhangi bir insan Tanrı’nın emirlerini kusursuz bir şekilde yerine getirebilir mi?
C82.
Düşüşten ötürü sıradan herhangi bir insan, bu hayatta Tanrı’nın emirlerini kusursuz bir şekilde yerine getiremez; ancak bu emirleri her gün düşüncede, sözde ve eylemde ihlal eder.

S83. Bütün günahlar eşit derecede kötü müdür?
C83.
Bazı günahlar, kendilerinden ve sebep oldukları zararlardan ötürü Tanrı’nın gözünde diğer günahlardan daha kötüdürler.

S84. Her günah neyi hak eder?
C84.
Her günah, hem bu yaşamda hem de gelecek yaşamda Tanrı’nın öfkesini hak eder.

S85. Günahımızdan ötürü hak ettiğimiz Tanrı’nın öfkesi ve lanetinden kurtulabilmemiz için Tanrı bizden ne yapmamızı istemektedir?
C85.
Günahlarımızdan ötürü hak ettiğimiz Tanrı’nın öfkesi ve lanetinden kurtulabilmemiz için Tanrı bizden İsa Mesih’e iman etmemizi, Mesih’in bizim için sağladığı kurtuluşun yararlarını, bütün dışsal araçlarını gayretli bir şekilde kullanarak yaşama götüren tövbeyi göstermemizi ister.

S86. İsa Mesih’e iman etmek nedir?
C86.
İsa Mesih’e iman etmek, Müjde’de bize sunduğu gibi aracılığıyla kurtuluşu aldığımız ve kurtuluş için sadece O’na güvendiğimiz kurtaran bir lütuftur.

S87. Yaşama götüren tövbe nedir?
C87.
Yaşama götüren tövbe kurtaran bir lütuftur, günahkarların günahlarının bilincine tamamen varması, Tanrı’nın Mesih’teki merhametini anlaması, günahından ötürü kederlenmesi ve ondan nefret etmesi, günaha sırt çevirip Tanrı’ya dönmesi, bu yeni itaate odaklanması ve ardınca gitmesidir.

S88. Mesih’in bizlere kurtuluşun yararlarını ilettiği olağan ve dışsal araçlar nelerdir?
C88.
Mesih’in bizlere kurtuluşun yararlarını ilettiği olağan ve dışsal araçlar, buyrukları, özellike Söz’ü, sakramentler ve duadır.

S89. Söz’ü kurtuluş için ne etkin kılar?
C89.
Tanrı’nın Ruhu günahkarları günahlılığına ikna etmek, onları imana yöneltmek, onları kutsallıkta inşa etmek ve kurtuluşa götürmekte iman aracılığıyla teselli etmek için Söz’ün okunmasını, özellikle vaaz edilmesini etkin kılar.

S90. Söz’ün kurtuluş için etkin olması için nasıl okunması ve dinlenmesi gerekir?
C90.
Söz’ün kurtuluş için etkin olması için, O’na itina göstermeliyiz, anlayabilmek için kendimizi hazırlamalı ve dua etmeliyiz. Ayrıca Söz’ü iman ve sevgiyle kabul etmeli, yüreklerimizde artırmalı ve yaşamlarımızda uygulamamız gerekmektedir.

S91. Sakramentler kurtuluş için nasıl etkin kılınır?
C91.
Sakramentler kendilerinde ya da bunları yöneten kişide özel bir güç olduğundan değil, yalnızca ve yalnızca Mesih’in bereketiyle ve bunları imanla kabul eden kişilerde O’nun Ruhu’nun çalışmasıyla, kurtuluş için etkin kılınır.

S92. Sakrament nedir?
C92.
Sakrament Mesih tarafından başlatılmış olan, Mesih’in ve Yeni Antlaşma’nın yararlarının duyu organlarıyla algılanabilenen sembollerle, imanlılara sunulduğu, mühürlendiği ve uygulandığı kutsal bir buyruktur.

S93. Yeni Antlaşma’daki sankramentler nelerdir?
C93.
Yeni Antlaşma’daki sakramentler, vaftiz ve Rab’bin Sofrası’dır.

S94. Vaftiz nedir?
C94.
Vaftiz, Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla su ile yıkanmanın, Mesih’e aşılandığımızı işaret edip mühürleyen, lütuf antlaşmasının yararlarınına ortak olduğumuzu ve Rab’be ait olduğumuzu beyan ettiğimiz bir sakramenttir.

S95. Kimler vaftiz edilmelidir?
C95.
Görünen kilisenin dışındaki kimseler, Mesih’e iman ve itaatlerini açıkça beyan edene dek vaftiz edilmemelidir, ancak görünen kilisenin üyelerinin bebekleri vaftiz edilmelidir.

S96. Rab’bin Sofrası nedir?
C96.
Rab’bin Sofrası; Mesih’in buyruğuna uygun olarak ekmek ve şarabın verilip alınmasıyla, Mesih’in ölümünün gösterildiği bir sakramenttir. Uygun şekilde Rab’bin Sofrası’ndan alan kişiler, bütün yararlarıyla birlikte Mesih’in bedenine ve kanına fiziksel olarak değil, ama ruhsal olarak ortak olurlar, lütufta ruhsal olarak büyür ve güçlenirler.

S97. Rab’bin Sofrası’nı uygun bir şekilde almak için ne istenmektedir?
C97.
Rab’bin Sofrası’nı uygun bir şekilde almak için, Rab’bin bedenini fark etmeleri için bilgilerinde, O’ndan beslenmek için imanlarında, tövbelerinde, sevgilerinde ve yeni itaatlerinde kendilerini sınamaları istenir; aksi halde uygun olmayan bir biçimde bu sofraya gelenler böyle yiyip içmekle kendi kendilerini mahkkum eder.

S98. Dua nedir?
C98.
Dua, O’nun iradesine uygun olan isteklerimiz için, günahlarımızı itiraf ederek ve merhametinin farkına şükranla vararak Mesih’in adıyla Tanrı’ya isteklerimizi sunmaktır.

S99. Tanrı bize duada nasıl bir yol göstermektedir?
C99.
Tanrı’nın Sözü’nün tümü bize duada yol göstermektedir, ancak Mesih’in elçilerine öğretmiş olduğu Rab’bin Duası özellikle bize yol göstermektedir.

S100. Rab’bin Duası’nın ilk sözleri bize ne öğretmektedir?
C100.
Rab’bin Duası’nın “Göklerdeki Babamız” diyen ilk sözleri bize, tam bir kutsal saygı ve güvenle, bize yardım etme gücüne sahip ve yardım etmeye hazır olan bir Baba’ya çocuklar olarak yaklaşmamızı ve diğer insanlarla birlikte ve diğer insanlar için dua etmemizi öğretmektedir.

S101. İlk dua isteğinde ne için dua ediyoruz?
C101.
“Adın kutsal kılınsın” diyen ilk dua isteğinde, Tanrı’nın bizlere ve diğer insanlara, Kendisini bilmemizi sağladığı her şeyde O’nu yüceltmemize yardım etmesi ve her şeyi Kendi yüceliği adına yapması dua ediyoruz.

S102. İkinci dua isteğinde ne için dua ediyoruz?
C102.
“Krallığın gelsin” diyen ikinci dua isteğinde, şeytanın krallığının yok edilmesi, lütuf egemenliğinin ilerlemesi, bizlerin ve diğerlerinin bu krallığa alınması ve orada tutulması ve görkem krallığının tez gelmesi için dua ediyoruz.

S103. Üçüncü dua isteğinde ne için dua ediyoruz?
C103.
“Gökte olduğu gibi yeryüzünde de Senin isteğin olsun” diyen üçüncü dua isteğinde, Tanrı’nın bizleri gökteki melekler gibi, lütfuyla her şeyde O’nun isteğini bilmeye ve itaat etmeye yeterli ve istekli kılması için dua ediyoruz.

S104. Dördüncü dua isteğinde ne için dua ediyoruz?
C104.
“Bugün bize gündelik ekmeğimizi ver” diyen dördüncü dua isteğinde, Tanrı’nın karşılıksız armağanı olan bu yaşamın iyi şeylerinden yeterli miktarda alabilmemiz ve O’nun bereketleriyle bunlardan zevk alabilmemiz için dua ediyoruz.

S105. Beşinci dua isteğinde ne için dua ediyoruz?
C105.
“Bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi, sen de bizi bağışla” diyen beşinci dua isteğinde, diğer insanları yürekten affedebilmemizi mümkün kılan Tanrı’nın lütfundan cesaret alarak, Tanrı’nın bütün günahlarımızı Mesih’in arabuluculuğu adına karşılıksız olarak bağışlaması için dua ediyoruz.

S106. Altıncı dua isteğinde ne için dua ediyoruz?
C106.
“Ayartılmamıza izin verme, kötü olandan bizi kurtar” diyen altıncı dua isteğinde, Tanrı’nın bizi günaha ayartılmadan korumasını ya da ayartıldığımızda bizi destekleyip kurtarması için dua ediyoruz.

S107. Rab’bin Duası’nın son sözleri bize ne öğretmektedir?
C107.
Rab’bin Duası’nın “Çünkü egemenlik, güç ve yücelik sonsuzlara dek senindir. Amin” diyen son sözleri bize dualarımızda yalnızca Tanrı’dan teşvik almamızı ve dualarımızda egemenlik, güç ve yüceliğin O’na ait olduğunu bilerek, O’nu övmemizi öğretmektedir. İşitilme isteğimizle ve işitildiğimizin güvencesiyle “Amin” deriz.
 
Yeni Konu Aç | Soru Gönder Yeni konu başlığı oluşturmak için tıkla!
Mesih’ten işittiğimiz ve şimdi size ilettiğimiz bildiri şudur: Tanrı ışıktır, O’nda hiç karanlık yoktur. O’nunla paydaşlığımız var deyip de karanlıkta yürürsek, yalan söylemiş, gerçeğe uymamış oluruz. (1.Yuhanna 1:5-6)
Üst